Maçoneria i Cultura

La maçoneria ha tingut una influència significativa en la cultura occidental al llarg de la seva història. Alguns dels més importants contribucions de la maçoneria a la cultura inclouen:

  • La promoció de valors ètics i morals: Criem en la importància de valors com la tolerància, la caritat i la justícia i han treballem per a promoure aquests valors.

  • El suport a l'educació i el coneixement: Moltes lògies han fet i fan costat a institucions educatives i promouen el coneixement i l'aprenentatge.

  • La influència en l'art i l'arquitectura: La maçoneria ha estat font d'inspiració per a moltes obres d'art i ha contribuït a l'arquitectura i el disseny d'edificis i monuments importants.

  • La promoció de la fraternitat i la germanor: La maçoneria es basa en la idea de la fraternitat i la germanor entre els seus membres i treballa per a promoure la unió i la solidaritat entre les persones.

La maçoneria i l'Educació

La maçoneria i la música

La maçoneria i els comics