Porta de Denderah nº84

Idioma Ritual

Català

Ritu


Ritu Antic i Primitiu de Memphis Misraim

Dias de tinguda

Treballa 

Domicili


Carrer Vallés, 86

Barcelona 

Mail


portadedenderah@glse.org

Web


ÀMBIT TERRITORIAL

La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 té una clara vocació universal i fa seu, el principi: “Pensa global, actua local”, el «think global, act local». Exerceix principalment la seva actuació a Barcelona i Catalunya, sota els auspicis de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola i el seu districte la Gran Lògia de Catalunya i Balears, amb la voluntat d'aprofundir en el vincle fraternal existent entre tots els GG.·. del Món sencer.

IDIOMA

L'idioma vehicular, oficial i ritual de la R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84, és el català. No obstant això, en cap cas es desestima la possibilitat que els membres de la Lògia, individualment, puguin emprar, per a expressar-se i per al seu treball oral o escrit, la llengua castellana.

OBJECTIUS

L'objectiu de la R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 és facilitar un marc de treball òptim, on desenvolupar els diferents aspectes de l'ésser humà integralment. En aquest sentit els nostres treballs, recerques, estudis i pràctiques s'orientaran a la integració de pensar, sentir i actuar, (la Saviesa, la Bellesa i la Força) d'una manera harmònica i profunda, a fi que permeti una integració saludable entre cos, ànima i esperit, com a base per al despertar a la consciència universal.

Volem que les pràctiques i ensenyaments que proposem conformin un corpus coherent, ordenat i progressiu, que permeti un descobriment lliure i personal de l'art i la ciència espiritual, fonamentat en la tradició, tant occidental com oriental, des d'una perspectiva completament adogmática, integral i contemporània.

MÈTODE MAÇÒNIC

Per al compliment dels nostres objectius ens dotem de l'estructura i mètode maçònic, mantenint inalterat el llegat del qual som dipositaris, al mateix temps que desenvolupem les pertinents adequacions a les necessitats de cerca espiritual dels nostres temps. La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 proclama, especialment, la igualtat de drets i condicions entre dones i homes i, per tant, es constitueix en Lògia Mixta, sense cap limitació, i no farà cap mena de discriminació per motius de classe social, orientació sexual, origen ètnic, nacionalitat o religió.

Els nostres treballs giren entorn de l'art de la construcció del Temple de la Humanitat. Un temple lliure de sacerdots intermediaris entre l'individu i la totalitat, lliure de dogmes de cap mena, ni d'obediència a ningú que no sigui el propi esperit, i sense altres limitacions que la de la mateixa metodologia de treball que ens proposem.

Una de les característiques fonamentals, que recollim de la tradició maçònica, és la del lliure pensament, persones lliures, lliurement associades per a dur a terme tasques lliures. Sense oblidar que aquesta llibertat, en cap cas, pot indicar falta de direcció ni d'estricta metodologia, perquè sense objectius i determinació cap llibertat pot ser aconseguida.

LLIURE PENSAMENT

La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 no fa una interpretació dogmàtica dels símbols i no determina el seu significat, perquè reconeix a cada membre la més absoluta llibertat de pensament i de consciència per a esbrinar-ho, mitjançant la seva pròpia cerca de la veritat i de testimoniar davant els altres les conclusions que personalment hagi pogut deduir del seu estudi i experiència, sense mai pretendre imposar aquesta interpretació als altres.

ÀMBIT IDEOLÒGIC

La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 és una associació totalment desvinculada de partits polítics, organitzacions religioses i de cap associació o fundació vinculada amb aquests.

Els nostres treballs obren “a la Glòria del Sublim Arquitecte dels Mons” i en sintonia amb “el Progrés de la Humanitat”. I, com a aclamació, tenim la triple divisa: “Llibertat! Igualtat! Fraternitat! “, que comporta ja de per si mateix tota una declaració de principis, oberta a tots els corrents polítics i religioses que comparteixin aquests fins.

El Gran Arquitecte de l'Univers és un terme característic de la tradició maçònica que es refereix a la intel·ligència generadora de l'existència, sense cap intent de definir la seva essència final. No obstant això, entenem que el món material és el reflex, condensació o reificació del món espiritual. En aquest sentit no podem considerar-nos ni ateus, ni materialistes.

El Progrés de la Humanitat és un altre concepte estretament vinculat a la tradició maçònica, que es refereix a la capacitat de desenvolupament de l'ésser humà i del servei al conjunt de la societat en el seu progrés compartit. Per tant, els nostres treballs tenen una clara orientació progressista, busquem la sobirania personal en el marc d'una responsabilitat social en equilibri amb la naturalesa.

Llibertat! Igualtat! Fraternitat! Aquesta aclamació és la nostra triple divisa. Entenem que es refereix a tres aspectes fonamentals, no sols d'un camí de perfeccionament personal, sinó de tres aspectes insubstituïbles de la vida social, que correctament compresos i coordinats poden arribar a constituir els pilars fonamentals d'una societat, que porti cap a un nou estadi evolutiu del progrés de la Humanitat.

En primer lloc tenim la Llibertat, que és un anhel intrínsec de tota persona i alhora, de tota comunitat, que es veu condicionada per elements aliens a la seva pròpia determinació. És el dret de cada individu, de cada societat a buscar de manera autònoma el seu propi camí de desenvolupament del lliure pensament, del lliure sentiment i de la lliure acció. En última instància, d'alliberar-se de les seves pròpies màscares, per a retrobar-se amb el sí mateix real. Aquest procés de recerca cal situar-lo en l'àmbit cultural, on tots els aspectes del coneixement -científic, religiós, artístic, educatiu i sanitari- tinguin la llibertat de desenvolupar-se, aliens a ingerències d'orientació política i d'interessos econòmics. Confiar en la pròpia capacitat d'elecció, d'orientació i de gestió a les persones implicades en cada àmbit és l'única opció per a possibilitar un desenvolupament veritablement lliure dels impulsos evolutius de l'home. És el que podem dir la Llibertat en l'Àmbit Cultural.

En la Igualtat en l'Àmbit Jurídic, tots tenim els mateixos drets i deures davant la llei. Per tant, no pot haver-hi discriminació ni privilegis hereditaris, de conquesta, de casta, d'origen, de raça, de sexe, de religió, d'ideologia, de morfologia o de capacitat adquisitiva. La Igualtat davant la llei en cap cas ha de suposar cap mena d'uniformitat, ja que atemptaria directament sobre el principi de Llibertat, sobre el dret a la diversitat. En aquest sentit, el concepte d'Igualtat ha de tenir com a fonament l'equitat, ja que les lleis són iguals per a tots i s'aplicaran en funció de les capacitats, possibilitats i circumstàncies de cada cas.

Per això, la Fraternitat en l'Àmbit Econòmic és fonamental. Sense una distribució solidària dels béns materials i temporals no és possible la Igualtat i per tant, no hi ha Llibertat. L'economia s'ha de regir pel principi fraternal del bé comú, que en cap cas ha de limitar la llibertat d'elecció. Una vegada més no es tracta que tots tinguin el mateix, sinó que es puguin oferir de manera solidària i equitativa les oportunitats per al desenvolupament de les pròpies iniciatives individuals i col·lectives en benefici de la humanitat i per tant, del planeta del qual formem part.