Gran Logia Simbólica Española

La Gran Lògia Simbòlica Espanyola (GLSE) és la principal organització maçònica mixta i adogmàtica d'Espanya. La nostra Gran Lògia considera que la creença en una veritat revelada és una llibertat de l'individu, que pot creure o no creure. La GLSE no fa distinció de gènere, raça o credo. Qualsevol lliurepensador pot iniciar-se i desenvolupar la seva vida maçònica en plena igualtat de drets i obligacions.

La nostra Gran Lògia és iniciàtica i simbòlica, part fonamental del mètode maçònic, que busca el creixement de la persona per mitjà del treball simbòlic, sent el seu objectiu que aquest treball reporti en el bé de la humanitat. Treballem tant cap als individus com cap a la societat, en la incansable cerca del perfeccionament. Tenim com a principis la tolerància mútua, el respecte als altres i a un mateix, i l'absoluta llibertat de consciència. La GLSE mai adopta posicionaments polítics o religiosos; desitgem que en el si de la nostra organització maçònica existeixi la major pluralitat d'opinions, amb l'objectiu de facilitar el seu debat i discussió, en la diversitat i respecte. La nostra divisa és llibertat, igualtat i fraternitat.

La Gran Lògia Simbòlica Espanyola és present en la majoria de les capitals de l'estat. Som reconeguts com a Obediència maçònica per les grans organitzacions liberals d'Europa i d'altres continents. Participem activament en diversos fòrums internacionals. Busquem activament difondre el coneixement que adquirim amb el nostre treball.

FacebookTwitterTwitterInstagram

Teléfono y Fax: +34 932 681 889

E-mail: glse@glse.org

Registro Nacional de Asociaciones

Nº 37.688.

Fundada en 1980. Sede Barcelona

BASES DE LA GLSE

La Lògia és la base de qualsevol organització maçònica.

És la unitat bàsica de la Francmaçoneria. Per a constituir-se requereix un mínim de set Germans, tres dels quals han de ser Mestres. No hi ha un màxim de membres establert; entre quinze i cinquanta asseguren l'estabilitat i el bon funcionament d'una Lògia o Taller. Cada Lògia és sobirana i té ampli poder de decisió sobre els seus propis assumptes i maneres de treball.

Aquesta llibertat explica la gran varietat de punts de vista i concepcions diverses que poden observar-se en la Maçoneria, sempre dins dels ideals comuns de Llibertat, Igualtat i Fraternitat, expressats principalment a través de l'estímul del lliure pensament dels seus membres, la tolerància, la defensa de la democràcia, el laïcisme, el rebuig de tot dogmatisme i la defensa a ultrança dels Drets Humans.

Si bé la Maçoneria és universal, les Lògies es federen segons els països en què treballen, respectant la legalitat vigent en cadascun d'ells. Aquestes federacions es diuen Grans Lògies o Obediències. Es reuneixen una vegada a l'any en una Gran Assemblea a la qual acudeixen els delegats de les Lògies (amb un criteri d'estricta proporcionalitat democràtica), per a triar a les seves autoritats, reformar o reafirmar els reglaments i abordar els temes i projectes que els són comuns.

Òrgan executiu

L'òrgan executiu de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola és el Gran Consell Simbòlic, format pel Gran Maestre i 20 membres (Grans Consellers). L'elecció del Gran Maestre es realitza per sufragi universal entre totes les Lògies de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola. L'elecció dels Grans Consellers s'inicia en les Lògies, on es trien en funció del nombre de membres que les componen; posteriorment, en un altre Congrés, de Districte, són elegits els Grans Consellers entre els proposats per les Lògies que formen el Districte per a, més tard, ser proposats a l'Assemblea General.

Òrgan legislatiu

L'òrgan legislatiu de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola és l'Assemblea General, que es reuneix almenys una vegada a l'any. Totes les lògies estan representades en la mateixa a través dels seus Diputats, representants triats a aquest efecte per les lògies. Prèviament a la celebració de l'Assemblea s'elegeix entre els Diputats al President, que és instal·lat pel Gran Maestre; posteriorment són triats els oficials de l'Assemblea.

L'Assemblea General exerceix el poder constituent i legislatiu de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola. Estudia i es pronuncia sobre la gestió del Gran Consell. Aprova l'exercici econòmic de l'any anterior, així com el pressupost del següent any. Ratifica els nomenaments dels Grans Consellers triats en els Congressos de Districte o les Lògies no adscrites a Districte, i els pren jurament. Tria als Mestres Jurats de l'Alta Cambra de Justícia (òrgan judicial) i als Membres de la Comissió de Solidaritat Maçònica. Rep el jurament o promesa del Gran Maestre, triat per sufragi universal en totes les lògies de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola.